Solarne elektraneFaktori koji utiču na cenu i proizvodnost solarne elektrane su različiti - od lokacije i njene osunčanosti, preko pogodnosti lokacije pa sve do kvaliteta ugrađene opreme. Što su instalisani kapaciteti veći - povrat investicije je brži, a zarada veća. Bez obzira da li se odlučite za solarnu elektranu na zemlji ili krovu, proverite da li je južno orjentisana i da li imate dovoljno prostora za instalaciju željenih kapaciteta. Za instalisanu snagu od 1kW potrebno je oko 7m² površine fotonaponskih panela. Ukoliko su u pitanju veće elektrane onda je potrebno predvideti razmak između redova panela, tako da je potrebna površina uslovljena uslovima lokaliteta.


Pošto se odlučite za izgradnju i eksploataciju solarne elektrane potrebno je da prođete sledeće korake:

1. Pribavljanje mišljenja nadležnog operatora o mogućnosti priključenja planirane elektrane

2. Pribavljanje informacije o lokaciji, odnosno lokacijske dozvole za elektranu

3. Izrada projektne dokumentacije

4. Pribavljanje građevinske dozvole i ishodovanje privremenog Statusa povlašćenog proizvođača

5. Izvođenje radova, priključenje na mrežu i pribavljanje upotrebne dozvole

6. Ishodovanje Statusa povlašćenog proizvođača

7. Zaključivanje ugovora o otkupu električne energije sa nadležnim operatorom


Kontaktirajte nas ukoliko planirate solarnu elektranu!

 
 
 
Linkovi
linkedin
facebook
twitter
 
Partneri
 
Kontakt

Subscribe to our mailing list